Home

Generelle betingelser

Følgende forretningsbetingelser er gældende hos Next Level Internet A/S pr. 1. januar 2007.

home
Generelle betingelser
 

Forretningsbetingelser

Følgende forretningsbetingelser er gældende hos Next Level Internet A/S pr. 1. januar 2007:
Forretningsbetingelserne er gældende for al samhandel med Next Level Internet A/S i det omfang, at ændringer af en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af Next Level Internet A/S.

1. Generelt
2. Hosting ydelser
3. Domæne ydelser
4. Konsulentydelser
5. Online markedsføring
6. Produktion


Generelt


1.1 Ved al samhandel forudsættes, at kunden er myndig og tegningsberettiget til at bestille produkter og ydelser hos Next Level Internet A/S.

1.2 Next Level Internet A/S er fritaget al ansvar, både direkte og indirekte, vedr. manglende levering af services, og de hertil forbundne forpligtelser, i forbindelse med eller som følge af force majeure. Generelle konflikter på arbejdsmarkedet, lynnedslag, unormale vejrforhold, brand, krig, myndighedsbestemmelser, fejl-, brud- eller manglende kapacitet i såvel interne som eksterne telefonforbindelser / kabelforbindelser mv., mangel på transport, restriktioner for energi og andre tilsvarende omstændigheder, dette være sig både nationalt som internationalt, anses som force majeure og anses derfor som grunde til fritagelse af ansvar.

1.3 Kundens brug af services hos Next Level Internet A/S sker i enhver henseende på eget ansvar. Next Level Internet A/S påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden og lovligheden m.m. af de informationer, som kunden enten selv giver eller modtager via Internettet.
Next Level Internet A/S kan således ikke drages til ansvar for tab - hverken direkte eller indirekte - immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af kundens præsentation på Internettet eller som følge brug af information fundet på Internet.

Next Level Internet A/S kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internettet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, andre forhold hos Next Level Internet A/S eller force majeure, såsom strejke og lockout.

Next Level Internet A/S påtager sig intet ansvar for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af produkterne og de hertil knyttede ydelser, ligesom Next Level Internet A/S intet ansvar påtager sig for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer.

Next Level Internet A/S udøver ingen kontrol med de informationer, der optræder på Internettet, og kan således ikke holdes ansvarlig for fejl af nogen art, herunder økonomiske tab, som følge enten af kundens egne informationer på Internettet eller kundens brug af informationer fra Internettet, ligesom Next Level Internet A/S heller ikke er ansvarlig for tab opstået som følge af manglende adgang til informationer eller tjenester på Internettet.
Next Level Internet A/S er ikke ansvarlig for hverken data i kundens elektroniske postkasse eller data der ligger på kundens egen hjemmeside. Next Level Internet A/S er ikke ansvarlig for direkte som indirekte fejl, mangler eller begrænsninger, der opstår på telefonnettet.

Fejl og mangler af enhver art ved Next Level Internet A/S, services og forpligtelser, kan alene blive godtgjort ved forholdsmæssigt afslag i afgiften for servicen. Next Level Internets ansvar er således begrænset til den forudbetalte afgift, uanset følgen af de skader der måtte være indtrådt. Next Level Internet A/S er ikke ansvarlig for tab opstået som led i kundens udøvelse af næringsvirksomhed, eller tab opstået som følger af manglende adgang til services fx i forbindelse med opsigelse fra Next Level Internets side.
Såfremt der måtte opstå krav på erstatning fra kunden mod Next Level Internet A/S, omfatter erstatningsbeløbet ikke indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske tab, herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningskrav fra tredjemand.

1.4 Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelse samt tilskrivning af rente 2% pr. påbegyndt måned. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk., pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens ydelser hos Next Level Internet A/S blive slettet.

1.5 Next Level Internet forbeholder sig rettigheden til løbende at ændre i gældende forretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer i forretningsbetingelser vil blive offentliggjort på Next Level Internets hjemmeside http://www.nli.dk.

1.6 I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forretningsbetingelser aftales Retten i Lyngby i Danmark som værneting.

1.7 Next Level Internet A/S kan aktivt benytte eksisterende og tidligere kunder som reference.

1.8 Next Level Internet A/S kan aktivt benytte eksisterende og tidligere kunder i forbindelse med cases og præsentationer.

1.9 Det påhviler kunden selv at holde Next Level Internet A/S løbende informeret om bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse.

1.10 Next Level eller associeret virksomhed/afdeling forbeholder rettighed til at formidle information, nyheder eller tilbud til tidligere/nuværende kunder/samarbejdspartnere eller virksomheder/personer som har haft korrespondance med Next Level eller associeret virksomhed/afdeling via e-mail/telefonisk/brev. Information, nyheder eller tilbud kan formidles via e-mail/brev/telefon/sms, og kan præsenteres via disse medier eller med henvisning til nuværende/fremtidige websites.Særlige betingelser vedr. hosting ydelser

2.1 Oprettelsen af hosting ydelser hos Next Level Internet A/S giver adgang til en bestemt type og størrelse serverplads eller pladsleje til en server.

2.2 Kunden er ansvarlig for, at materiale, der indlægges på hjemmesider, er lovligt og ikke tilsidesætter tredjemands rettigheder, Next Level Internets retningslinier, copyrights samt gældende lovgivning.

2.3 Next Level Internet A/S fastlægger suverænt retningslinierne for brug af hjemmesider på servere hos Next Level Internet A/S. Kunder der efter skøn fra Next Level Internet A/S tilsidesætter hensynet til de øvrige brugere hos Next Level Internet A/S kan få lukket deres adgang til ydelser og services med øjeblikkelig virkning. Dette gælder ved uautoriseret brug af materiale på hjemmesider, postings i newsgroups eller misbrug af mailsystemer.

2.4 Next Level Internet A/S har almindeligvis fri trafik og fri adgang til CGI og andre scripts. Det forudsættes dog, at der ikke er tale om scripts, der belaster servere mere end gennemsnitligt. Next Level Internet A/S bestemmer enerådigt hvilke scripts, der giver servere for høj belastning. Der kan altid være tale om spidsbelastning, men belaster et eller flere scripts serveren over længere tid skal scriptet slettes eller flyttes til en anden server. Kunden vil almindeligvis få tilbudt en dedikeret server til formålet. Det er ikke tilladt at placere arkiver med filer til masse distribution. Det være sig programmer, video- eller lydfiler (mp3, zip mv.) eller lignende. Enhver kunde, der overtræder betingelser for misbrug af serverplads/trafik, kan blive pålagt de derved forbundne omkostninger for serverplads /trafik. Det tilfalder Next Level Internet A/S i alle tilfælde enerådigt at være bestemmende om hvorvidt overtrædelser af forretningsbetingelser er overtrådt. Next Level Internet A/S forbeholder sig ret til ved overtrædelse af ovennævnte uden varsel, at lukke webhotellet og opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. Forudbetalt abonnement refunderes ikke.

2.5 Betaling for oprettelse og abonnementsperiode inden for hosting af webhoteller og databaser foretages forud. Ved slutningen af en abonnementsperiode forlænges perioden automatisk til en ny identisk abonnementsperiode. Et hosting ydelse abonnement kan til enhver tid opsiges skriftligt. En skriftlig opsigelse skal være modtaget hos Next Level Internet senest 30 dage før udløbet af en igangværende abonnementsperiode for ikke at medføre at en ny abonnementsperiode igangsættes.

2.6 Betaling for oprettelse og abonnementsperiode inden for hosting ydelser som hosted server eller andre produkter, som inkluderer at kunde har en server, der er ejet eller lejet, stående i hostingcenter hos Next Level Internet, foretages forud. Ved slutningen af en abonnementsperiode forlænges perioden automatisk til en ny identisk abonnementsperiode. Et abonnement kan til enhver tid opsiges skriftligt. En skriftlig opsigelse skal være modtaget hos Next Level Internet senest 90 dage (virtuelle servere 30 dage) før udløbet af en igangværende abonnementsperiode for ikke at medføre at en ny abonnementsperiode igangsættes.

2.7 Betaling for oprettelse og abonnementsperiode inden for hosting af sikkerhedsprodukter som spamfence, mailfence og pcfence foretages forud. Ved slutningen af en abonnementsperiode forlænges perioden automatisk til en ny identisk abonnementsperiode. Et abonnement kan til enhver tid opsiges skriftligt. En skriftlig opsigelse skal være modtaget hos Next Level Internet senest 90 dage før udløbet af en igangværende abonnementsperiode for ikke at medføre at en ny abonnementsperiode igangsættes.

2.8 Betaling for oprettelse og abonnementsperiode inden for hosting ydelser som site2cms premium og site2cms light foretages forud. Ved slutningen af en abonnementsperiode forlænges perioden automatisk til en ny identisk abonnementsperiode. Et abonnement kan til enhver tid opsiges skriftligt. En skriftlig opsigelse skal være modtaget hos Next Level Internet senest 90 dage før udløbet af en igangværende abonnementsperiode for ikke at medføre at nye abonnementsperioder, udover perioden for opsigelsesvarsel, igangsættes.

2.9 Såfremt oprettelse eller abonnementer ikke indbetales rettidigt forbeholder Next Level Internet sig rettighed til, at deaktivere de bestilte ydelser.
Særlige betingelser vedr. domæne ydelser

3.1 Next Level Internet A/S iværksætter processen med at registrere domæne/domæner efter modtagelse af gebyr for domæneregistrering. Next Level Internet A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab i forbindelse med ekspeditionstiden eller såfremt der har være procedurefejl eller lignende i forbindelse med ekspeditionen.

3.2 Nye domæner registreres efter ”først til mølle” princippet. Dette betyder at et domæne som søges registreret gennem Next Level Internet A/S kan være registreret til anden side tidligere. Next Level Internet A/S kan ikke holdes ansvarlig såfremt et domæne er registreret af tredje mand.

3.3 Next Level Internet A/S stiller sin domæne søgefunktion frit til rådighed for søgninger på domæner. Domæne søgefunktionen henter sine resultater fra forskellige domæne administratorer, og derfor kan Next Level Internet A/S ikke holdes ansvarlig at domæner kan fremstå som ledige selv om de rent faktisk er optaget af tredjemand.

3.4 Domæner registreres til de navneservere som Next Level Internet A/S råder over, med mindre der skriftligt ved bestilling er angivet andre navneservere.

3.5 Såfremt kunden ved bestillingen af domæne / domæner har lavet stavefejl eller andre former for fejl tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. Såfremt Next Level Internet A/S i registreringen af selve domænenavnet laver fejl, udlignes registreringsgebyret med køb af det korrekte domæne.

3.6 Next Level Internet A/S kan ikke holdes ansvarlig for krænkelse af tredjemands rettigheder eller tab ved registrering af domæne / domæner til kunder. Kunden er selv ansvarlig for at domænet / domænerne som registreres ikke krænker tredjemands rettigheder. Det være sig tredjemands navne, varemærker, immaterielle rettigheder m.m.

3.7 Ved bestilling af .dk domæner opkræves et gebyr fastlagt af DK-hostmaster A/S, som er den overordnede domæne administrator for .dk domæner. Første års gebyr betales af Next Level Internet A/S. Efter første år sker opkrævning af gebyrer direkte til kunden fra DK- Hostmaster A/S. Se i øvrigt regler på: www.dk-hostmaster.dk

3.8 Ved bestilling af andre domæner end .dk domæner betaler kunden registreringsgebyrer direkte til Next Level Internet A/S.

3.9 Betaling af oprettelse, gebyrer, afgifter og abonnementer for domæner foretages forud.
Abonnement for andre domæner end .dk domæner betales af kunden direkte til Next Level Internet A/S. Alle andre domæner end .dk domæner forud faktureres, og ved slutningen af en abonnementsperiode forlænges perioden automatisk til en ny abonnementsperiode.
Et domæne abonnement kan til enhver tid opsiges skriftligt med 60 dages varsel til udløbet af en abonnementsperiode.

3.10 Såfremt gebyrer ikke betales af kunden slettes domænet / domænerne uden varsel.

3.11 Next Level Internet A/S tilbyder salg af .se domæner i samarbejde med Ascio Technologies inc som er godkendt registrar af "Swedish domain Registry .SE" .
For gældende regler og betingelser for køb af svenske domæne (.se) henvises her til "Swedish domain Registry" forretningsbetingelser: https://www.iis.se/pdf/allmanna_villkor_eng.pdfSærlige betingelser vedr. konsulentydelser

4.1 Konsulentydelser dækker alle produkter, opgaver, projekter eller løsninger som indbefatter timeforbrug, licenser, kode og design. Alle materielle og immaterielle rettigheder til licenser, kode, design, rapporter produceret eller udført af Next Level Internet A/S tilfalder Next Level Internet A/S med mindre en kontrakt underskrevet af tegningsberettiget hos Next Level Internet A/S angiver andet.

4.2 Next Level Internet A/S kan ikke drages til ansvar for tab - hverken direkte eller indirekte - immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af kundens brug af konsulentydelser.

4.3 Samtlige leverede produkter, opgaver, projekter eller løsninger indenfor konsulentydelser må ikke kopieres til tredjepart eller til eget brug uden Next Level Internet skriftlige accept, med mindre en kontrakt underskrevet af tegningsberettiget hos Next Level Internet A/S angiver andet.Særlige betingelser vedr. ydelser indenfor markedsføring

5.1 Markedsføring dækker alle produkter, opgaver, projekter eller løsninger som indbefatter timeforbrug, licenser, PPC budgetter, kodning, design, rapporter, statistik og tracking /måling leveret af Next Level Internet A/S. Typisk leveres markedsføring, analytics, søgemaskineoptimering af NextLevel-Marketing.dk

5.2 Hvad Next Level Internet A/S har tilvejebragt af materiale, systemer, kodning og design til brug for kunden er Next Level Internets ejendom, med mindre en kontrakt underskrevet af tegningsberettiget hos Next Level Internet A/S angiver andet.

5.3 Next Level Internet A/S kan ikke drages til ansvar for tab - hverken direkte eller indirekte, immaterielle krænkelser, trademark krænkelser, ændringer i søgemaskiners placeringsalgoritmer, ændringer i søgemaskiners PPC teknologi, ændringer i hjemmesiders tilstedeværelse eller synlighed på søgemaskiner eller andre forhold opstået som følge af kundens brug af ydelser indenfor markedsføring leveret af Next Level Internet A/S.

5.4 Abonnementer forud faktureres, med mindre skriftlig aftale angiver andet. Ved slutningen af en abonnementsperiode forlænges perioden automatisk til en ny abonnementsperiode. Et abonnement kan til enhver tid opsiges skriftligt med 90 dages varsel til udløbet af en eksisterende abonnementsperiode, med mindre, kunden har underskrevet en kontrakt, som angiver et andet opsigelsesvarsel. Alle opsigelser skal ske skriftligt. Forudbetalte abonnementer/afgifter refunderes ikke ved en eventuel opsigelse.

5.5 Placeringsrapporter leveres via software udviklet af 3. parts leverandør. Placeringsrapporter kan vise, at der ikke er nogen placeringer, selv om der er placeringer på søgemaskiner, da søgemaskiner løbende ændrer deres forespørgselsdesign. Leverandøren af rapport softwaren tilpasser løbende rapportværktøjsteknologien, men der kan være ventetid af og til. Ved kontrakter indgået mellem Next Level Internet A/S og kunder inden for ydelser relateret til markedsføring, hvori der er en betingelse, der vedrører en specifik placering, før kontrakten effektueres, er det udelukkende rapporter levereret af Next Level Internet, som afgør om placeringsgrundlaget for effektuering af kontrakt er opfyldt.

5.6 Next Level Internet A/S er ikke ansvarlig for kunders placeringer på diverse søgemaskiner, ved brug af ydelser leveret af Next Level Internet A/S. Søgemaskiner ændrer løbende på algoritmer/regler for hvilke sider der forfordeles/prioriteres ved søgninger. Ændringer kan have omfattende konsekvenser for placeringer i søgemaskinerne. Next Level Internet bestræber sig på at holde ydelser opdaterede, i takt med disse ændringer.Særlige betingelser vedr. ydelser indenfor produktion

6.1 Produktioner dækker alle produkter, opgaver, projekter eller løsninger som indbefatter timeforbrug, licenser, kode og design. Alle materielle og immaterielle rettigheder til licenser, kode, design, rapporter produceret eller udført af Next Level Internet A/S tilfalder Next Level Internet A/S med mindre en kontrakt underskrevet af tegningsberettiget hos Next Level Internet A/S angiver andet.

6.2 Såfremt relevant materiale fra kunde ikke er modtaget hos Next Level Internet A/S senest 14 dage fra aftaletidspunktet, forbeholdes retten til at opsætte midlertidig hjemmeside med stamdata for kunden. Next Level Internet A/S afregner herefter for produktion, og der ydes herefter 20 arbejdsdage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning.

6.3 Next Level Internet A/S eller en afdeling hos Next Level Internet A/S kan benytte kunder som case i egen markedsføring med fremvisning af udviklingsdata, som ikke vurderes at være af forretningskritisk karakter.

6.4 Next Level Internet A/S eller en afdeling hos Next Level Internet A/S påsætter et eller flere "tags" nederst på websider med angivelse af ydelser eller tilsvarende tekst, leveret af Next Level Internet A/S eller afdelinger under Next Level Internet A/S, samt link eller links til hjemmeside for Next Level Internet A/S eller hjemmesider for afdelinger under Next Level Internet A/S.
Nyheder
Afgøres valget på nettet?
Next Level Internet har leveret rådgivning og ydelser til flere partier i valgkampen.
Især Socialdemokraterne har fået fuldt udbytte.

Hent rapporten her >>Case
Novozymes
Novozymes A/S er helt klart en af de bedste samarbejdspartnere vi har haft på online markedsføring gennem de sidste 6 år. Dette skyldes primært at de sammen med os er proactive og villige til at teste nye og forbedrede metoder til af opnå de fælles målsætninger..

se hele casen >>

© 2014 | Next Level Internet A/S | Fredheimvej 23B | Postbox 336 | 2950 Vedbæk | Tel.: +45 70 238 023 | Fax.: +45 43 396 803 | Email: info@nextlevel.dk